سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی،

دانشیار
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی
Google Scholar
  • 450 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

… ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

… ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1380 ← 1384

فعالیت های علمی