سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی،

دانشیار
  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 391 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

  • حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

… ← 1386

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

… ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1380 ← 1384

فعالیت های علمی