سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی،

استادیار
  • ، حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 311 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

  • ، حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1380 ← 1384

فعالیت های علمی