علی صباغیان

علی صباغیان،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Google Scholar
  • 19 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

  • رئیس کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، علوم سیاسی

1373 ← 1379

فعالیت های علمی