سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • عضو کارگروه بین الملل دانشکده فنی،نماینده امور بین الملل دانشکده علوم مهندسی
  • عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
  • عضو حقوقی شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
Scopus
  • 99 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 137 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی برق- مخابرات

… ←

فعالیت های علمی