رضا طجرلو

رضا طجرلو،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : -

پروفایل

  • عضو کمیسیون موارد خاص پردیس البرز 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، اسکس ، حقوق اقتصادی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی