رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران 1394←1394
  • مدیر گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی و اسلامی

1383 ← 1386

Associates degree ، شهید بهشتی ، زبان و ادبیات فرانسه

1380 ← 1385

کارشناسی ، شهید بهشتی ، حقوق

1379 ← 1383

فعالیت های علمی