جمشید محمدی روشنده

جمشید محمدی روشنده،

دانشیار
  • نماینده هیات اجرایی جذب
  • هیات علمی وابسته
  • هیات علمی وابسته
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی کاسپین
شماره تماس : 01344608062
اتاق : A10
Scopus
  • 594 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 941 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

  • هیات علمی وابسته 1393←…
  • هیات علمی وابسته 1389←…
  • نماینده هیات اجرایی جذب 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، شیمی آلی

1372 ← 1377

M.S ، تهران ، شیمی آلی

1369 ← 1372

کارشناسی ، شهید بهشتی ، شیمی محض

1364 ← 1369

فعالیت های علمی