عباس روزبهانی

عباس روزبهانی،

دانشیار
  • کارشناس ناظر پروژه های عمرانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 592 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1020 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

  • کارشناس ناظر پروژه های عمرانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

… ← 1384

M.S ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب

… ← 1386

P.H.D ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، دکتری مهندسی عمران-مهندسی آب

… ← 1391

فعالیت های علمی