عباس روزبهانی

عباس روزبهانی

پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 690 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1245 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • کارشناس ناظر پروژه های عمرانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

… ← 1384

M.S ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب

… ← 1386

P.H.D ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، دکتری مهندسی عمران-مهندسی آب

… ← 1391

فعالیت های علمی