غلامرضا رکنی لموکی

غلامرضا رکنی لموکی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 115 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • معاون آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1395←1397
  • عضو گروه واژه گزینی ریاضی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه اگزتر ، ریاضی کاربردی

1379 ← 1382

M.S ، تربیت معلم ، ریاضی محض

1373 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی برق

1367 ← 1372

فعالیت های علمی