سیدرضا حسن بیگی بیدگلی

سیدرضا حسن بیگی بیدگلی

مرتبه علمی : استاد
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 511 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • سرپرست شعبه مرکز رشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1395←1397
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1395←…
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1394←…
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1376 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1373 ← 1373

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی ماشینهای کشاورزی

1369 ← 1373

کلمات کلیدی