سیدرضا حسن بیگی بیدگلی

سیدرضا حسن بیگی بیدگلی،

استاد
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • سرپرست شعبه مرکز رشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1395←1397
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1395←…
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1394←…
  • رئیس شعبه پردیس ابوریحان مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1376 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1373 ← 1373

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی ماشینهای کشاورزی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی