پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فلسفه غرب

1382 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فلسفه غرب

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1370 ←

فعالیت های علمی