اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فنی برلین غربی ، برنامه ریزی شهری ومنطقهای

1351 ← 1355

کارشناسی ارشد ، دانشگاه برلین غربی ، نقشه برداری

1344 ← 1350

کلمات کلیدی