پروفایل

  • ، معاونت علمی 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1385 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1375 ← 1377

فعالیت های علمی