نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی داخلی دام های بزرگ 3 7508052 3 01 نامشخص - ترم دوم 1400
عملیات بالینی 5 7508541 2 08 نامشخص - ترم دوم 1400
عملیات بالینی 2 7508538 2 08 هرهفته (08:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
عملیات بالینی 4 7508540 2 08 نامشخص - ترم دوم 1400
فیزیوپاتولوژی و بیماری های غدد درون ریز 7508527 1 08 هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
کارورزی داخلی دام های بزرگ 1 7508243 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 7508244 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
عملیات درمانگاهی دام های بزرگ 7508204 2 01 نامشخص - ترم دوم 1400
فیزیوپاتولوژی و بیماری های پوست 7508526 1 08 هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 1 7501124 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 2 7501208 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 3 7501209 1 01 نامشخص - ترم دوم 1400
بیماری های داخلی دام های بزرگ 1 7501106 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مسمومیت های دام های بزرگ 7501109 1 01 هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
عملیات بالینی 5 7508541 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
عملیات بالینی 2 7508538 2 08 هرهفته دو شنبه (08:00 - 16:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
عملیات بالینی 4 7508540 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
فیزیوپاتولوژی و بیماری های غدد درون ریز 7508527 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کارورزی داخلی دام های بزرگ 1 7508243 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 7508244 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4