پروفایل

  • مدیرگروه آموزشی بیماری‌های داخلی دانشکده دامپزشکی 1397←1399
  • رئیس بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

1369 ← 1374

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1369

کلمات کلیدی