حسین رامشینی

حسین رامشینی،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 174 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 535 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-گرایش ژنتیک مولکولی

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه بیرجند ، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

کلمات کلیدی