پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فیلیپس -ماربورگ ، جغرافیا

1351 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی (ملی) ، جغرافیا

1346 ← 1351

کلمات کلیدی