محمدتقی رهنمائی

محمدتقی رهنمائی،(بازنشسته)

دانشیار
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فیلیپس -ماربورگ ، جغرافیا

1351 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی (ملی) ، جغرافیا

1346 ← 1351

فعالیت های علمی