رسول افضلی

رسول افضلی،

دانشیار
  • مدیر گروه
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61112591
Google Scholar
  • 65 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • مدیر گروه 1400←…
  • مدیر گروه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی