پروفایل

  • مدیر گروه 1400←…
  • عضو کمیسیون تخصصی جغرافیای سیاسی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1398←1400
  • مدیر گروه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی