پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

1372 ← 1377

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت

1363 ← 1367

کلمات کلیدی