روح اله نصرتی

روح اله نصرتی،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پروفایل

  • کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی 1396←1397
  • عضو شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تهران ، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

1388 ← 1393

کارشناسی ارشد ، تهران ، مردم شناسی

1381 ← 1384

کارشناسی ، تهران ، مردم شناسی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی