مهدی پور فتح

مهدی پور فتح

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
Scopus
  • 1961 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2589 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فنی وین ، مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1386

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1381

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1379

کلمات کلیدی