احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 1597 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2928 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • عضویت هیات علمی وابسته در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی-میکروبیولوژی

1377 ← 1384

کلمات کلیدی