احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی،

استاد
  • عضویت هیات علمی وابسته در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / خاک‌ شناسی
Scopus
  • 1089 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2270 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • عضویت هیات علمی وابسته در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی-میکروبیولوژی

1377 ← 1384

فعالیت های علمی