دانشجویان دکتری

احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / خاک‌ شناسی
Scopus
  • 1292 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 2508 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضویت هیات علمی وابسته در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی-میکروبیولوژی

1377 ← 1384

کلمات کلیدی