احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی،

استاد
  • عضویت هیات علمی وابسته در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 1014 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 2089 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

  • عضویت هیات علمی وابسته در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی-میکروبیولوژی

1377 ← 1384

فعالیت های علمی