حمید پزشک

حمید پزشک

مرتبه علمی : استاد
 • عضو هیات ممیزه
 • مدیر اجرایی بولتن انجمن ریاضی ایران
 • عضم کارگروه علوم پایه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
 • رییس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 • عضو هیات اجرایی جذب
 • رییس پردیس علوم
 • رییس پردیس علوم
 • رییس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم پایه
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی دانشکده حقوق
 • عضویت مدعو در گروه علوم پایه فرهنگستان علوم
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
 • 835 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

پروفایل

 • عضویت مدعو در گروه علوم پایه فرهنگستان علوم 1393←…
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی دانشکده حقوق 1393←…
 • رییس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم پایه 1393←…
 • رییس پردیس علوم 1393←…
 • رییس پردیس علوم 1393←…
 • عضو هیات اجرایی جذب 1393←…
 • رییس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1393←…
 • عضم کارگروه علوم پایه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 1392←…
 • مدیر اجرایی بولتن انجمن ریاضی ایران 1392←…
 • مدیر بخش آمار 1392←1393
 • عضو هیات ممیزه 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه آکسفورد ، آمــار

1376 ← 1379

M.S ، دانشگاه شیراز ، آمــار

1366 ← 1367

B.S ، University of Shiraz ، آمــار

1362 ← 1366

کارشناسی ، شیراز ، آمار

1358 ← 1365

کلمات کلیدی