علیرضا اوریوئی

علیرضا اوریوئی،

استادیار
دانشکده اقتصاد
شماره تماس : +982161118072
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، اقتصاد

… ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

… ← 1388

معادل کارشانسی ارشد ، دانشگاه منچستر ، اقتصاد

… ← 1389

دکتری ، دانشگاه ایالتی ویرجینیا ، اقتصاد

1391 ← 1395

فعالیت های علمی