امید فرجی

امید فرجی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : 02536166670
اتاق : 407
Google Scholar
  • 61 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت ، حسابداری

1391 ← 1396

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت ، حسابداری

1388 ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه قم ، حسابداری

1384 ← 1388

فعالیت های علمی