محمد نوع پرست

محمد نوع پرست،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
فرآوری مواد معدنی
شماره تماس : 82084265
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1020 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1479 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مک گیل کانادا ، فرآوری مواد معدنی

1370 ← 1375

فعالیت های علمی