علیرضا نورپور

علیرضا نورپور،

استاد
Scopus
  • 550 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 930 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

پروفایل

  • معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

1379 ← 1385

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

1376 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه مازندران ، مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

1371 ← 1375

کلمات کلیدی