اردشیر نوریان

اردشیر نوریان،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112381
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی