احمد نوحه گر

احمد نوحه گر

مرتبه علمی : استاد
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 137 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • رییس دانشگاه هرمزگان 1389←1393
  • معاونت مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان 1381←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، اصفهان ، جغرافیا

… ← 1371

P.H.D ، تهران ، ژئومورفولوژی

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، ژئومورفولوژی

1374 ← 1376

کلمات کلیدی