نسرین معتمد

نسرین معتمد،

استاد
  • عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 885 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیریت گروه سلولی و ملکولی پردیس بین المللی کیش 1399←1401
  • مدیریت گروه سلولی و ملکولی پردیس بین المللی کیش 1397←1399
  • رئیس بخش علوم سلولی و ملکولی 1395←1397
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست پردیس علوم 1395←1397
  • عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی

1373 ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، بیولوژی علوم سلولی ومولکول

1354 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1350 ← 1354

کلمات کلیدی