نسرین معتمد

نسرین معتمد

مرتبه علمی : استاد
  • عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش
  • استادمشاورفرهنگی و علمی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1401 گروه آموزشی سلولی-ملکولی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 965 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • استادمشاورفرهنگی و علمی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1401 گروه آموزشی سلولی-ملکولی 1401←1403
  • مدیریت گروه سلولی و ملکولی پردیس بین المللی کیش 1399←1401
  • مدیریت گروه سلولی و ملکولی پردیس بین المللی کیش 1397←1399
  • رئیس بخش علوم سلولی و ملکولی 1395←1397
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست پردیس علوم 1395←1397
  • عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی

1373 ← 1380

M.S ، دانشگاه تهران ، بیولوژی علوم سلولی ومولکول

1354 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1350 ← 1354

کلمات کلیدی