نسرین معتمد

نسرین معتمد،

استاد
  • ، عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش
  • ، عضو شورای مشورتی جذب دانشکده زیست شناسی
  • ، حکم نماینده بخش سلولی و ملکولی در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 516 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پروفایل

  • ، رئیس بخش علوم سلولی و ملکولی 1395←1397
  • ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست پردیس علوم 1395←1397
  • ، عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی

1373 ← 1380

M.Sc ، دانشگاه تهران ، بیولوژی علوم سلولی ومولکول

1354 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی