نسرین معتمد

نسرین معتمد،

استاد
  • عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 702 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • رئیس بخش علوم سلولی و ملکولی 1395←1397
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست پردیس علوم 1395←1397
  • عضویت هیات علمی وابسته پردیس بین المللی کیش 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی

1373 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، بیولوژی علوم سلولی ومولکول

1354 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی