رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی،

استادیار
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست
  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : 418
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی 1399←…
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای( گرایش اروپا)

… ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای( گرایش اروپا)

… ←

فعالیت های علمی