ناصر حاجی زاده ذاکر

ناصر حاجی زاده ذاکر،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 394 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 702 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضویت در هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه های بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دانش های بنیادی، اقیانوس شناسی و هوا فضا 1394←1396
  • عضویت در کمیته تخصصی علوم و فنون دریا گروه میان رشته ای، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، وسترن استرالیا ، مهندسی عمران ( سواحل)

1372 ← 1377

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، مهندسی راه و ساختمان

1354 ← 1365

فعالیت های علمی