نیره مجد

نیره مجد،

استادیار
  • ، سرپرست گرایش رمز نگاری و اطلاعات کوانتومی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 61112154
اتاق : -
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 135 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم پایه مهندسی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، فیزیک

1380 ← 1385

M.Sc ، الزهرا ، ذرات بنیادی

1377 ← 1380

کارشناسی ، الزهرا ، فیزیک کاربردی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی