منصور نصیری

منصور نصیری،

دانشیار
  • مدیر گروه فلسفه
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • مدیر گروه فلسفه 1398←1400
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس فارابی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، فلسفه

1383 ← 1388

M.S ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، دین شناسی

1376 ← 1381

کارشناسی ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، الهیات و معارف اسلامی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی