منصور نصیری

منصور نصیری،

دانشیار
  • مدیر گروه فلسفه
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
Google Scholar
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پروفایل

  • مدیر گروه فلسفه 1398←1400
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس فارابی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، فلسفه

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، دین شناسی

1376 ← 1381

کارشناسی ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، الهیات و معارف اسلامی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی