پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، پاتولوژی کلینیکال

1382 ← 1386

دکتری عمومی ، شیراز ، دکتری عمومی

1376 ← 1382

کلمات کلیدی