فتح اله نجارزادگان

فتح اله نجارزادگان،

استاد
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166163

پروفایل

  • ریاست دانشکده الهیات پردیس فارابی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم قرانی

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم قرانی

1371 ← 1373

فعالیت های علمی