محبوبه زارع مهرجردی

محبوبه زارع مهرجردی،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
Scopus
  • 120 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • راهنمای تحصیلی دانشجویان ورودی 91 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی