محبوبه زارع مهرجردی

محبوبه زارع مهرجردی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
Scopus
  • 181 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • راهنمای تحصیلی دانشجویان ورودی 91 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی

… ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

… ← 1385

P.H.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات- گرایش مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی

… ← 1390

کلمات کلیدی