تیمور سهرابی

تیمور سهرابی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 305 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸
Google Scholar
  • 701 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه ایداهو، آمریکا ، مهندسی کشاورزی -آبیاری

1363 ← 1368

M.S ، دانشگاه مری لند، آمریکا ، مهندسی کشاورزی -آبیاری

1360 ← 1363

M.S ، اکلاهما، آمریکا ، مهندسی عمران

1357 ← 1359

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، مهندسی کشاورزی -آبیاری

1356 ← 1357

فعالیت های علمی