تیمور سهرابی

تیمور سهرابی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 347 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 801 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه ایداهو، آمریکا ، مهندسی کشاورزی -آبیاری

1363 ← 1368

M.S ، دانشگاه مری لند، آمریکا ، مهندسی کشاورزی -آبیاری

1360 ← 1363

M.S ، اکلاهما، آمریکا ، مهندسی عمران

1357 ← 1359

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، مهندسی کشاورزی -آبیاری

1356 ← 1357

کلمات کلیدی