مریم وراوی پور

مریم وراوی پور،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، عضو کمیسیون کیفیت هوا
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، عضو کمیسیون کیفیت هوا 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی