مریم وراوی پور

مریم وراوی پور،

دانشیار
  • ، سردبیری مجله علمی پژوهشی بین المللی
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، سردبیری مجله علمی پژوهشی بین المللی 1397←1399
  • ، عضو کمیسیون کیفیت هوا 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی