مسلم طاهری کل کشوندی

مسلم طاهری کل کشوندی

مرتبه علمی : استادیار
 • مدیریت اثر پژوهشی
 • مسؤلیت و سلامت اجتماعی
 • مدیر رشته شیعه شناسی پردیس البرز
 • دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی
 • استاد مشاور انجمن علمی شیعه شناسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
 • سبک زندگی (نسل z و آلفا)
 • چگونگی تدوین برنامه درسی و رشته آموزشی
 • قوانین و مقررات مرتبط به اعضای هیات علمی (تبدیل وضع، ارتقا، ترفیع)
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی
 • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات
الهیات
شماره تماس : 02536166420

پروفایل

 

 

 • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات 1401←1404
 • استاد مشاور انجمن علمی شیعه شناسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1401←1402
 • دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی 1401←…
 • مدیر رشته شیعه شناسی پردیس البرز 1401←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم اجتماعی اسلامی- دانش اجتماعی مسلمین

1394 ← 1398

M.S ، دانشگاه قم ، علوم اجتماعی- شیعه شناسی

1389 ← 1391

B.S ، دانشگاه اصفهان ، علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی

1385 ← 1389

دیپلم ، دبیرستان شهید بهشتی (ره) شهرستان هرسین ، ادبیات و علوم انسانی

1383 ← 1384

کلمات کلیدی