محمد دهقانی

محمد دهقانی،

استادیار
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی