محمد دهقانی

محمد دهقانی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فناوری صنایع غذایی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 163 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 212 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • مهارت های ارتباطی و تربیتی 1399←1399
  • عضو کمیته برگزاری کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک، و نمایشگاه خلاقیت 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مهندسی مکانیک

1387 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1385 ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مهندسی مکانیک

1380 ←