محسن شیوا

محسن شیوا،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 379 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی برق

1361 ← 1365

کارشناسی ارشد ، کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی برق

1353 ← 1357

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، فیزیک

1352 ← 1356

فعالیت های علمی