مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
هوا و فضا
شماره تماس : 86093291
اتاق : 325
Scopus
  • 244 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 328 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

… ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، مهندسی مکانیک

… ← 1379

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

… ← 1390

فعالیت های علمی