مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
Scopus
  • 3323 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 4871 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کالگری ، مهندسی برق

1373 ← 1377

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کالگری ، مهندسی برق

1371 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1362 ← 1367

فعالیت های علمی