مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
Scopus
  • 4406 ارجاعات
  • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 6174 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالگری ، مهندسی برق

1373 ← 1377

M.S ، دانشگاه کالگری ، مهندسی برق

1371 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1362 ← 1367

کلمات کلیدی