اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1389 ← 1389

Ph.D ، کان ، جغرافیای انسانی فضا محیط و جامعه

1373 ← 1382

B.S ، کان ، طبیعت، محیط و جامعه

1373 ← 1374

M.S ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1365 ← 1368

کارشناسی ، اصفهان ، جغرافیا

1356 ← 1364

کلمات کلیدی