محمد سلمانی

محمد سلمانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1389 ← 1389

Ph.D ، کان ، جغرافیای انسانی فضا محیط و جامعه

1373 ← 1382

B.Sc ، کان ، طبیعتمحیط جامعه NatureEnvironnement Socit

1373 ← 1374

M.Sc ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1365 ← 1368

کارشناسی ، اصفهان ، جغرافیا

1356 ← 1364

فعالیت های علمی