محمد سعادت سرشت

محمد سعادت سرشت

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت در کمیته ساختار دفتر آموزشهای عالی تخصصی
 • عضو کمیته ارزیابی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
فتوگرامتری
شماره تماس : 61114377
Scopus
 • 678 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1088 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • نماینده هیات اجرایی جذب 1399←1401
 • عضو کمیته ارزیابی 1396←…
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1396←1399
 • عضویت در کمیته ساختار دفتر آموزشهای عالی تخصصی 1396←…
 • نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1395←1396
 • عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1394←1396
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، دکتری عمران نقشه برداری - فتوگرامتری برد کوتاه

1377 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری- فتوگرامتری

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی عمران نقشه برداری

1370 ← 1374

کلمات کلیدی