اعضای هیات علمی

محمدرضا کردی

محمدرضا کردی،

استاد
 • نائب رئیس انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
 • عضو کمیته علمی و مسئول حیطه تمریت و بدنسازی در فوتبال دومین همایش بین المللی علم و فوتبال
 • شورای تحصیلات تکمیلی
 • عضو کمیته علمی فوتبال
 • رئیس کارگروه مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 272 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1620 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

 • رئیس کارگروه مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور 1398←…
 • رئیس کار گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1395←1397
 • رئیس ستاد هفته پژوهش 1395←1395
 • شورای تحصیلات تکمیلی 1393←…
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علو م ‍؛ تحقیقات و فناوری 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1376 ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تربیت معلم ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی