محمدرضا حاتمی

محمدرضا حاتمی

مرتبه علمی : استادیار
  • عضو کمسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • عضو هیات مدیره و رییس انجمن ژئوفیزیک ایران
موسسه ژئو فیزیک
گروه زلزله شناسی
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

پایان نامه ها و رساله ها