پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، توکیو ، زلزله شناسی

1366 ← 1372

کارشناسی ارشد ، تهران ، ژئو فیزیک

1355 ← 1359

فعالیت های علمی