مریم پازکی

مریم پازکی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 415 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 672 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

… ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی ماشینهای کشاورزی

… ← 1383

فعالیت های علمی