مریم پازکی

مریم پازکی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 506 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 808 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی ماشینهای کشاورزی

… ← 1383

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

… ← 1392

فعالیت های علمی