مصطفی اویسی

مصطفی اویسی

مرتبه علمی : دانشیار
 • هیات مدیره انجمن علوم علف های هرز ایران
 • معاونت گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • معاون دانشجویی و فرهنگی
 • مشارکت در امضا تفاهم مابین دانشگاه تهران و فریبورگ سوئیس
 • دبیر ستاد نکوداشت صد وبیست سالگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • کارگروه تغذیه دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
شماره تماس : 32227412 داخلی 118
Scopus
 • 241 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 685 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • کارگروه تغذیه دانشگاه تهران 1400←…
 • دبیر ستاد نکوداشت صد وبیست سالگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1398←…
 • قطب علمی مدیریت علف های هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم 1397←1401
 • هیات مدیره انجمن علوم علف های هرز ایران 1396←1400
 • هیات مدیره انجمن علوم علف های هرز ایران 1396←1400
 • معاون دانشجویی و فرهنگی 1396←…
 • معاونت گروه زراعت و اصلاح نباتات 1395←1396
 • هیات مدیره انجمن علوم علف های هرز ایران 1392←…
 • دبیرعلمی پنجمین همایش علوم علفهای هرز 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم علف های هرز

1384 ← 1388

M.S ، فردوسی مشهد ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زراعت و اصلاح نباتات

1376 ← 1380

کلمات کلیدی